Használati feltételek

[Hatályos] 2015. november 11. napjától módosításig, vagy visszavonásig.

1./ [Vállalkozás adatai]
A Vállalkozás az Elker. tv. 4.§ szerinti adatai:
Név:                             Clean-Soft Kft.
Székhely:                     1135 Budapest, Tahi út 53-59
E-mail:                         info@cleansoft.hu
Cégjegyzék:                 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-562780
Adószám:                     12189225-2-41

Tárhelyszolgáltató: dPortal Kft.          
Székhely: HU 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.
E-mail: support@dportal.hu

2./ [ÁFF alkalmazási köre]
2.1 Ezen Felhasználási Feltételek a Clean-Soft Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) által üzemeltetett www.cleansoft.hu online felület (továbbiakban: Honlap) igénybe vételének és használatának feltételeit tartalmazza.

2.2 A Szolgáltatásra regisztráló igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval egyidejűleg elfogadja, hogy jelen ÁFF rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2.3 Szerződés a Felek között fogyasztói szerződésnek minősül, mely a Felhasználó regisztrációjának visszaigazolásával jön létre. Szerződéses kapcsolat elválaszthatatlan részét képezik az Általános Felhasználási Feltételek, illetve Adatkezelési tájékoztató egésze, melynek körében a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. Felhasználó az előbb nevezett dokumentumok mindenkor hatályos változatát a http://www.cleansoft.hu címen elektronikus úton folyamatosan elérheti.

2.4 A Vállalkozás bármikor jogosult az ÁFF egyoldalú módosítására azzal, hogy azt hatálybalépését megelőzően 11 (tizenegy) nappal honlapján közzéteszi, melyet Felhasználók a módosítást követően a Szolgáltatás további használatával elfogadnak.

2.5 Jelen ÁFF-re elsődlegesen irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.)

3./ [Szolgáltatás igénybe vétele]
3.1 A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók balatoni vitorlázását mobil-helyzetük alapján térkép és útvonaladatokkal segítse, időjárás előrejelzést biztosítson, illetve részletes információkkal szolgáljon a parti kikötőkről és az azok közelében elhelyezkedő vendéglátóipari egységekről, így különösen éttermekről és borászatokról.

3.2 A Szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele a Felhasználói regisztráció, melynek körében elfogadásra kerülnek az Általános Felhasználási Feltételek, illetve a Felhasználó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Ezt követően a Felhasználó saját használatú mobil eszközein ingyenesen jogosult az alkalmazás rendeltetésszerű használatára. Clean-Soft Kft. fenntartja a jogot, hogy az alkalmazás használatától eltiltsa mindazokat, akik korábbi magatartásukkal megsértették a rendeltetésszerű használat követelményét, így különösen azokat, akik az alkalmazásban rögzített információkkal visszaéltek, illetve használat során az alkalmazás működését ellehetetlenítették, vagy ezek bármelyikét megkísérelték.

3.3 A regisztráció során megadott, a Felhasználó azonosítását szolgáló adatok (név, email-cím, felhasználónév és jelszó), illetve a későbbiekben a mobil-eszköz által továbbított tartózkodási hely-adatok kezelése az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint történik. A regisztráció nem végezhető el olyan email-címmel, amelyet azonosítás céljából korábban már a Szolgáltatásban rögzítettek.
A jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. Vállalkozás a megadott adatok körében a jelszavak titkosságának megőrzése érdekében minden tőle elvárható technikai megakadályozza azok nyilvánosságra kerülését, azonban gondatlan és ellenőrzési körén kívül eső káresemények bekövetkezte esetére kárfelelősségét kizárja.

3.4 A Vállalkozás jogosult a Felhasználó hozzáférési jogát megszüntetni, továbbá regisztrációját és a Felhasználó által a Szolgáltatásban rögzített információkat indoklás és előzetes értesítés nélkül törölni. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely funkcióját, működését vagy megjelenését bármikor megváltoztassa, törölje, vagy a Szolgáltatást bármikor megszüntesse.

3.5 A Vállalkozás a Felhasználó által rögzített valamennyi adathoz hozzáfér, kivéve a titkosan tárolt jelszót.

3.6 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Vállalkozás aggregálva, vagy anonimizált formában statisztikai célokra, vagy a szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében feldolgozza, vagy harmadik fél számára átadja.

3.7 A Vállalkozás a regisztrációt azonosító bármely adatot kizárólag a Felhasználó előzetes, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén, illetve jogszabályban kötelezően előírt esetekben ad ki harmadik személyek, illetve hatóságok számára.

3.8 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrált email-címére a Vállalkozás tájékoztató vagy értesítő leveleket küldjön a Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkkal.

4./ [Felelősségviselés]
4.1 A Vállalkozás az alkalmazásban általa megjelenített információk pontosságáért, valósságáért és jogszerűségéért semmiféle felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy azokat üzleti partnereitől változtatás nélkül veszi át és tartalmi ellenőrzésük nem áll módjában.

4.2 A Vállalkozás a Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott koordináta-adatok alapján térkép és útvonaltervező szolgáltatást nyújt, melynek körében azonban semminemű felelősséget nem vállal az átadott koordináták pontatlansága, illetve a használt térkép bármely hiányossága folytán bekövetkező káreseményekért, balesetekért. Tekintettel a mobil-eszközök által közvetített adatok pontatlanságára a térkép szolgáltatás által közvetített információk minden esetben kizárólag tájékoztató jellegűek és azok pontosságáért a Vállalkozás felelősséggel nem tartozik.

4.3 A Vállalkozás kizár minden felelősséget a Felhasználók által a Szolgáltatás használata során tanúsított magatartásáért.

4.4 A Vállalkozás kizárja felelősségét a Szolgáltatás használatával összefüggésben tanúsított minden olyan magatartásért, amely a Felhasználók által használt információs rendszerek biztonságát sértik, különös tekintettel a számítógépes vírusok és egyéb károkozásra alkalmas eszközök használatára, a Vállalkozás birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésre, azok megsemmisítésére, károsítására, nyilvánosságra hozatalára.
Az ilyen magatartással okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős. Vállalkozás ugyanakkor minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt Szolgáltatás adatbázisához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

4.5 Vállalkozás kizárja felelősségét minden, rajta kívül álló okból bekövetkező olyan meghibásodásért, mely a Szolgáltatás céljának elérését átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen akadályozza, vagy meghiúsítja.

4.6 Vállalkozás kizár minden felelősséget a meghibásodásokból, nem megfelelő működésből fakadó esetleges károkért.

4.7 Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás elérhetőségét korlátozza, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.

5./ [Szerzői jogok]
5.1 Az alkalmazást megtekintő és használó Felhasználó az alkalmazás tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

5.2 A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Vállalkozás engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes az alkalmazás rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja Vállalkozás jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. Az alkalmazás tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Vállalkozás a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

5.3 Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Vállalkozás előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Vállalkozás logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

5.4 Az alkalmazásból és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Vállalkozásra való hivatkozással lehet.

5.5 A Vállalkozás fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, az alkalmazás és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.


5.7 A Clean-Soft Kft. nevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk kizárólag a Vállalkozás írásos hozzájárulásával lehetséges.

6./ [Panaszkezelés]
6.1 Bármely felhasználói panasz felmerülése esetén Felek kötelesek tárgyalásokat folytatni a felhasználói panasz rendezése és jogviták megelőzése érdekében.

6.2 Felhasználói panasz előterjesztésének az info@cleansoft.hu e-mail-címen, illetve a Vállalkozás székhelyén levél útján van helye. Az ilyen módon előterjesztett felhasználói panasz elintézésére annak beérkezését követő 30 napon belül a Vállalkozás érdemi intézkedéseket kell foganatosítson, illetve választ adjon.

6.3 A panaszeljárásban rendezésre nem kerülő kérdésekben Felek között a jogvita rendezésére a magyar jog alkalmazandó és a későbbi esetleges eljárásokra Felek hatáskörtől függően a Budapesti V. kerületi Bíróság, illetve a Budapesti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kelt: Budapesten, 2015. november 10. napján

 

Kapcsolat

Kérés érdeklődés esetén szívesen állunk rendelkezésére!

Telefonszámaink:
Ügyfélszolgálat:+36 1 237 8070
Fax:+36 1 237 8079

Email címünk:
Információ kérés:info@cleansoft.hu
Ajánlat kérés:sales@cleansoft.hu
Demo kérés:demo@cleansoft.hu

Irodánk:Budapest, Tahi utca 53-59, 1135.

Google Map | Megközelítés

Irodánk Angyalföldön, a Béke utca - Tahi utca kereszteződésének közvetlen szomszédságában, a Fáy utcai VASAS sportteleppel szemben, a Rákos pataknál a Tahi Center irodaházban található!
A pontos címünk: 1135. Budapest, Tahi utca 53-59.

Köszönjük szépen megkeresését, munkatársunk 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

Megközelítés: Gépkocsival a belváros felől a Váci út-Lehel utca - Béke utca vagy a Ferdinánd híd-Lehel utca - Béke utca irányban, a Hungária körút-Róbert Károly körút-Lehel utca-Béke utca, Buda és Angyalföld irányából a Róbert Károly körút-Teve utca-Szegedi út-Béke utca vonalon, illetve a Váci út felől a Gyöngyösi utca / Fiastyúk utca-Béke utca irányból lehetséges. Újpest irányából a Béke utcán tudnak eljutni hozzánk.

Tömegközlekedéssel a 3-as Metró Lehel téri és Újpest Városközpont állomásától a 14-es villamossal, illetve a 105, 30, 30A és 20E autóbuszokal közelíthető meg irodánk.

Értesüljön elsőkézből híreinkről, legújabb megoldásainkról: iratkozzon fel havi hírlevelünkre. Miért éri meg Önnek?

Közösségi média

Kövessen minket a közösségi médiában is

LinkedIn | Blog.hu | Google+

MIÉRT ÉRI MEG ÖNNEK?


ÉRDEKLŐDÉS


REGISZTRÁCIÓ


Miért érdemes regisztrálni?
Regisztrált felhasználóink számára elérhetővé válnak azok a menüpontok,
amelyek segítséget nyújtanak a naprakész számviteli és ügyviteli munkavégzéshez.